Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens februari 2013

Voor u ligt nummer 1 van de tiende jaargang van het tijdschrift EXAMENS. Het eerste nummer in een jubileumjaar. Een moment om stil te staan bij verleden, heden en toekomst van het tijdschrift. Maar laat ik niet te veel de domineestoon aanslaan. De redactie is zeer verheugd over het bereiken van deze mijlpaal. We zijn er met elkaar toch maar mooi in geslaagd om vier nummers per jaar uit te brengen vol interessante artikelen, prikkelende stellingen en gedegen overzichten over toetsen, beoordelen en examineren. Dat dit is gelukt, is in de eerste plaats te danken aan de auteurs. Zeker de laatste jaren heeft het tijdschrift geen gebrek aan kopij. Er is veel beweging op toetsgebied en daarover willen en kunnen betrokkenen elkaar graag informeren. Dan is er de redactie. Dankzij de inzet van de redactieleden en hun netwerken bestrijkt het tijdschrift een breed deel van het vakgebied. 

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Voortgangstoetsing

In dit nummer van EXAMENS wordt aandacht besteed aan het overlijden van Wynand Wijnen. Dit artikel gaat over een van zijn belangrijkste bijdragen aan het hoger onderwijs, namelijk de voortgangstoets. Het is een in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld instrument dat inmiddels breed is ingevoerd.

Europees Computer Rijbewijs

Begin 2012 werd op Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman te Franeker aan een ijverige leerlinge het 100.000e ECDL, het Europees Computer Rijbewijs-certificaat, uitgereikt. Directeur Roy Osinga van ECDL Nederland NV is er trots op.

Hoe hard is hard?

Vrijwel ieder examenreglement bevat een zogenaamde hardheidsclausule. Daarin staat dat de examencommissie bevoegd is om ten gunste van de kandidaat van het reglement af te wijken in die individuele gevallen waarin het toepassen van het reglement tot kennelijk onredelijke uitkomsten leidt. In onderstaande beroepszaak denkt een student aanspraak te kunnen maken op die clausule. En met succes.

Wynand Wijnen (1934-2012) - een man van betekenis

Er is een groot onderwijskundige heengegaan. Wynand Wijnen is overleden. Hij behoort in Nederland tot de grote namen op het gebied van onderwijs, vergelijkbaar met die van De Groot, Van Naersen en Wiegersma. Het is niet voor niets dat het tijdschrift EXAMENS hem tot een kopstuk uit de examenwereld heeft benoemd.

Improving music performance assessment

In 1991 gaf Bill Wrigley met het Brisbane Symphony Orchestra een concert. Op het programma stond het door Wrigley gecomponeerde ‘Glasshouse Mountains piano concerto’ waarin hij zelf als solist optrad. In wezen was die uitvoering het begin voor zijn proefschrift Improving music performance assessment. In april 2012, vlak voor zijn vertrek terug naar Australië, spraken wij met hem in Maastricht. Uit dat gesprek bleek dat onderzoek naar het beoordelen van

De perceptie van hbo-studenten op de kwaliteit van toetsing

Studententevredenheid wordt door hogescholen gebruikt als een indicator voor de kwaliteit van toetsing en heeft dan ook een plaats in de prestatieafspraken tussen het ministerie van OCW en de hogescholen. Sturing op basis van studententevredenheid is echter moeilijk. Een student geeft weliswaar een gevoelsreactie op de kwaliteit, maar daarmee is niet altijd direct duidelijk welk specifiek aspect verbeterd moet worden. 

Gezien en gelezen

Dit boek bevat praktische, effectieve handvatten voor het verhogen van het rendement in het hoger onderwijs. Om die handvatten in te kaderen wordt in het eerste hoofdstuk rendement beschreven als de maat die aangeeft welk percentage van een groep starters binnen een bepaald tijdsbestek een opleiding(sdeel) met succes voltooid heeft. Invloeden die effect hebben op het rendement zijn ingangsselectie, bindend studieadvies, examensystemen, studielast.

Nivelleren is geen feest

Een toetsbedrijf bestaat bij de gratie van het feit dat mensen verschillen. Variatie is ons vak. Wij toetsenmakers hebben van discrimineren ons beroep gemaakt. Als er geen spreiding was, zouden we niets bijzonders meer te meten hebben. Variatie veranderen wij in variantie. De beheerders van het Nederlandse onderwijssysteem moeten daarom bij een SWOT-analyse in ons vakje ‘bedreigingen’ staan. Zij zijn er immers op gericht de verschillen zoveel mogelijk te beperken. Minimaliseren van de spreiding dus. En dat is voor ons de dood in de pot.

Examenadviesburo BV – dienstbaarheid aan diverse bracnhes

De redactie sprak met de algemeen directeur van Examenadviesburo BV, Maurice Simonis. Examenadviesburo organiseert examens of onderdelen ervan voor verschillende branches en bedrijven, zoals voor makelaars, voor de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, boekhouders en voor de Wet Financieel Toezicht. Afhankelijk van de vraag vanuit de branche worden activiteiten in het examineringproces gerealiseerd.

De logica van mondelinge toetsing

Ter gelegenheid van het afscheid van drs. W. Kleijne vond op 21 september 2012 het symposium ‘De logica van mondelinge toetsing’ plaats. Kleijne, die van huis uit wiskundige en filosoof is, heeft zich ingezet voor de kwaliteit van de staatsexamens. Op het symposium is geprobeerd de verbinding te leggen tussen mondelinge toetsing en de logica alsmede de filosofie: hoe waardevrij kunnen wij systematisch en in dialoog examineren?