Examens_icoontje-1

Auteurinstructies

Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

EXAMENS ZOEKT SCHRIJVERS!
Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Zoals blijkt uit de mening van lezers is dat de redactie gelukt. Om de kwaliteit van het tijdschrift te handhaven blijft het noodzakelijk dat de artikelen herkenbaar zijn voor de doelgroepen.
De beste manier om dat te bereiken is via bijdragen van personen die werkzaam zijn in de toetspraktijk.

● Wat zijn daar de problemen?
● Hoe is naar oplossingen gezocht?
● Welke oplossing is gevonden?
● Werkt die oplossing ook, of moet er nog aan worden gesleuteld?
● Zou de oplossing ook voor anderen nuttig kunnen zijn?

De redactie doet een beroep op lezers van deze site een bijdrage te schrijven voor het tijdschrift. Het tijdschrift kent verschillende soorten artikelen: een (hoofd)artikel, een artikel ‘uit de praktijk’ of een gastcolumn. Ze verschillen van elkaar door inhoud en omvang.
Enkele onderwerpen (niet limitatief bedoeld) waarin de redactie ten zeerste is in geïnteresseerd, zijn:

● Beschrijvingen en ervaringen met allerlei soorten praktijkexamens
● Flexibel examineren
● Fraudegevallen en frauderegelingen
● Het bepalen van de zak/slaaggrens
● Het examineren van kandidaten met een handicap
● Het examineren van kennis versus vaardigheden
● Het organiseren van grootschalige examens
● Het proces van beoordelen
● Het proces van het beoordelen en nakijken
● Innovatieve toetsvormen
● Interessante beroepszaken
● Kwaliteitscontrole van examens
● Validatie van examens
● Van papieren examens naar elektronische examens
● Vormen van examens
● Werken bij een exameninstelling

Mocht u een idee hebben voor een bijdrage, neem dat contact met de hoofdredacteur, Desirée Joosten – ten Brinke ( desiree.joosten-tenbrinke@ou.nl ) of de eindredacteur, Ad de Jongh (addejongh@home.nl)

Instructies voor auteurs
Een artikel bestaat uit gemiddeld 1500 woorden. Artikelen met meer dan 2000 woorden met een maximum van 2500 woorden zullen bij uitzondering geplaatst worden. Een column bestaat uit 250 wrd. (1 kolom) of 500 wrd (2-koloms).
Het tijdschrift zal vier keer per jaar verschijnen en wordt uitgegeven door Uitgeverij Kloosterhof in Neer (L.)

Algemeen
Artikelen worden elektronisch gestuurd naar een van de redactieleden die voor U als contactpersoon fungeert.. Na ontvangst van het artikel krijgt u een bevestiging.
Vermeld bij de aanlevering een correspondentieadres, e-mailadres en telefoonnummer.
Geleive het artikel aan te leveren als Worddocument. Het bestand dient ‘platte’ tekst te zijn: geen gebruik maken van opmaakprofielen.
Spelling hanteren volgens de Woordenlijst Nederlandse taal (het Groene boekje).
De redactie zou het op prijs stellen als u zich tijdens het schrijven aan de volgende richtlijnen zou willen houden:

● Afkortingen en getallen één tot en met tien (voorkomend in lopende zinnen) voluit schrijven (onder andere in plaats van o.a.);
● Gebruik cursiveringen in plaats van onderstrepingen;
● Citaten plaatsen tussen enkele aanhalingstekens ‘…’, tenzij het gaat om een citaat binnen een citaat, in dat geval zijn ze dubbel “…”;

opsommingen krijgen op het einde geen punt, hoogstens een puntkomma. Alleen het laatste item krijgt een punt. Zo min mogelijk gebruik maken van tekst tussen haakjes ( ….).
Artikelen
Titel en ondertitel aangeven met behulp van vierkante teksthaken:
[titel] …
[ondertitel] …
Een artikel begint met een lead van ongeveer 60 woorden:
[lead] …
Door middel van teksthaken de koppenstructuur aangeven [kop 1], [kop 2]. Kop 1 voor de tussenkoppen, kop 2 voor de subkoppen.
Een artikel heeft enkele streamers (een citaat uit het artikel, een beetje groot en opvallend geplaatst om de aandacht van de lezer te trekken). Dit dient op de volgende manier aangegeven te worden:
[streamer 1]
Bovenaan het artikel wordt de auteursnaam (voornaam en achternaam) vermeld. [auteur]
Onderaan de eerste pagina van het artikel vermelden we informatie, bijvoorbeeld de functie, (maximaal 25 woorden) over de auteur(s).
[auteursgegevens] …
• Illustraties/foto’s dienen los bijgeleverd te worden. Ook tabellen en grafieken kunnen los worden bijgeleverd, desnoods met de hand getekend. De vormgever scant deze of maakt ze zelf opnieuw. Indien noodzakelijk de plaats van de illustratie in tekstbestand aangeven tussen teksthaken [ ].
Het is van belang achter op de illustratie (bijvoorbeeld met een geeltje) een bronvermelding (fotograaf) en de auteur en titel van het artikel te vermelden, evenals een retouradres.
?Indien de foto’s digitaal worden aangeleverd moeten zij een zo hoog mogelijke resolutie hebben: 300 dpi met 266 dpi als minimum. Bij deze resolutie wordt er echter wel vanuit gegaan dat de foto’s niet te hoeven worden vergroot. Mocht dat het geval zijn dan dient de resolutie hoger te zijn. De foto’s kunnen worden opgeslagen als eps- of tif-formaat. De foto’s kunnen ook als jepg-formaat worden opgeslagen mits de illustratie niet te veel gecomprimeerd is. Afbeeldingen die gratis van Internet te downloaden zijn, zijn niet geschikt voor plaatsing. Foto’s opgeslagen in powerpoint zijn ook niet bruikbaar.
De literatuurlijst: ga uit van onderstaand voorbeeld; let vooral op de plaats van voorletters en jaartal:
(tijdschrift)

Berkel, H.J.M. van, & Bax, A.E. (1984). Jouw woord tegen het mijne! Mondeling tentamineren. Onderzoek van Onderwijs, 13, 35-37.
Besseling, C.W.M., Tromp, J.H.M., van der Vleuten, C.P.M. & Verbraeck, A. (1986). De voortgangstoets in het hoger onderwijs. Tijdschrift voor Hoger onderwijs, 4, 107-115.
(artikel/hoofdstuk in het boek)
Smit, N.J., & Ruijter, C.T.A. (1987). Betaalbaarheid van keuzevakken. In: H.J.M. van Berkel, A.E. Bax, & H.M.C. Schellekens (red.): Differentiatie in het Hoger Onderwijs. Almere: Versluys.
(boek/proefschrift)
Drift, K.D.J.M. van der, & Vos, P. (1987). Naar goedkoper onderwijs. (Bulletin 27). Enschede: Universiteit Twente/OC.
Literatuurverwijzingen of overige noodzakelijke opmerkingen aangeven door eindnoten.
Na het verschijnen van het artikel in EXAMENS kan de auteur de beschikking krijgen over een pdf-bestand van het artikel. at pdf-bestand kan aangevraagd worden bij de uitgever via de eindredacteur. De auteur kan het pdf alleen voor persoonlijke doeleinden gebruiken, dat wil zeggen dat hij indien hij over een website beschikt het bestand kan plaatsen op zijn website. De auteur zal het pdf-bestand niet beschikbaar stellen aan derden, zonder toestemming van de uitgever.

Auteursrechten