Examens_icoontje-1

Auteurinstructies

Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Examens zoekt schrijvers!

Het tijdschrift EXAMENS wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Zoals blijkt uit de mening van lezers is dat de redactie gelukt. Om de kwaliteit van het tijdschrift te handhaven blijft het noodzakelijk dat de artikelen herkenbaar zijn voor de doelgroepen. De beste manier om dat te bereiken is via bijdragen van personen die werkzaam zijn in de toetspraktijk. De redactie doet daarom een beroep op lezers van deze site een bijdrage te schrijven voor het tijdschrift. Enkele onderwerpen (niet limitatief bedoeld) waarin de redactie ten zeerste in geïnteresseerd is, zijn:

 • Innovatieve toetsvormen
 • Beschrijvingen en ervaringen met allerlei soorten praktijkexamens
 • Flexibel examineren
 • Fraudegevallen en frauderegelingen
 • Het bepalen van de zak/slaaggrens
 • Het examineren van kandidaten met een handicap
 • Het examineren van kennis versus vaardigheden
 • Het organiseren van grootschalige examens
 • Het proces van beoordelen
 • Interessante beroepszaken
 • Kwaliteitscontrole van examens
 • Validatie van examens
 • Van papieren examens naar digitale examens
 • Werken bij een exameninstelling

Het tijdschrift kent verschillende soorten artikelen: een (hoofd)artikel, een artikel ‘uit de praktijk’ en een column. Ze verschillen van elkaar door inhoud en omvang.

Proces

Mocht u een bedrage hebben of een idee hebben voor een bijdrage maar weet u niet precies of het geschikt is voor het tijdschrift EXAMENS, neem dan contact op met de hoofdredacteur Kelly Beekman (k.beekman@fontys.nl). Zij koppelt u aan een van de redactieleden die voor u als contactpersoon fungeert.

Stuur uw bijdrage als Worddocument naar uw contactpersoon. Na ontvangst krijgt u een bevestiging. Uw bijdrage zal tijdens de eerstvolgende redactievergadering besproken worden en de redactie zal besluiten of de bijdrage plaatsbaar is. Er zijn 4 mogelijkheden: afwijzen, forse herziening, kleine aanpassingen en accepteren. Uw contactpersoon zal het besluit en de feedback zo snel als mogelijk na de redactievergadering doorgeven. Bij herziening of kleine aanpassingen wordt u gevraagd uw bijdrage aan te passen. Na acceptatie zal uw bijdrage eventueel nog bewerkt en opgemaakt worden door de eindredacteur en een vormgever. De uiteindelijke tekst zal voor publicatie aan u ter controle worden voorgelegd.

Het online tijdschrift zal vier keer per jaar verschijnen en wordt uitgegeven door Uitgeverij Kloosterhof in Neer (L.) Na het verschijnen van EXAMENS kunt u de beschikking krijgen over een pdf-bestand van uw bijdrage. Het pdf-bestand kan aangevraagd worden bij de uitgever. U kunt deze pdf alleen voor persoonlijke doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld plaatsing op een eigen website. U mag een pdf-bestand zonder toestemming van de uitgever niet aan derden beschikbaar stellen.

Instructies voor aanlevering

 • Lever een column of artikel in een Wordbestand aan. Een artikel bestaat uit een ingevuld titelblad, een korte samenvatting, de lead, de tekst van het artikel en eventueel voorstel voor streamers (zie punt 5) en een referentielijst (zie instructie voor referenties).
 • Een ‘gewoon’ artikel bestaat uit gemiddeld 1.500 woorden met een maximum van 2.500 woorden. Artikelen met meer dan 2.000 woorden zullen bij uitzondering geplaatst worden.
  Een ‘Uit de praktijk’ bestaat uit gemiddeld 1.500 woorden. Een column bestaat uit 250 woorden (1 kolom) of 500 woorden (2-koloms).
 • Zorg dat elke pagina van het Wordbestand genummerd is.
 • Geef titel, eventuele ondertitel, koppen en subkoppen met vierkante haken aan: [titel] … [ondertitel] …[kop 1]…. [kop 2]. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 2 niveaus in de koppen.
 • Een artikel heeft 1 tot 3 streamers (een citaat uit het artikel, een beetje groot en opvallend geplaatst om de aandacht van de lezer te trekken). Uw voorstel kunt u onderaan het artikel aangeven achter vierkante haken: [streamer 1]….

Instructies voor titelblad

Het artikel bevat een titelblad. Vul onderstaande tabel in. Zet de ingevulde tabel op de eerste pagina van uw bijdrage.

 

Titel

Vermeld hier de titel en eventueel een subtitel

De eindredactie bepaalt na aanvaarding de titel en subkopjes. Waar het kan volgen we uiteraard het voorstel van de auteur.

Contactpersoon in redactie

Vermeld hier de naam van het redactielid dat als contactpersoon fungeert.

Redactiever-
gadering
datum

Vermeld hier de datum van de eerstvolgende redactiedatum

Telefoon

Vermeld hier het telefoonnummer van de auteur die als contactpersoon fungeert

E-mail

Vermeld hier het e-mailadres van de (hoofd)auteur die als contactpersoon fungeert.

Let op: dit e-mailadres wordt ook als correspondentieadres bij het artikel opgenomen.

Samenvatting

Geef hier een samenvatting van het artikel in ongeveer 100 woorden.

Datum van aanleveren
eerste versie

Vermeld hier de datum waarop de eerste versie is aangeleverd bij de contactpersoon

Versie

Vermeld hier het versienummer:
1 = aanleveren bij redactie
2 = aangepast n.a.v. feedback redactie
etc.

Rubriek

Vermeld hier het soort bijdrage: artikel, een ‘uit de praktijk’ of een gastcolumn

Aantal woorden

Vermeld hier het totaal aantal woorden (van kop t/m literatuurlijst)

Figuren

Vermeld hier het aantal figuren.
Stuur de figuren ook als aparte bestanden mee.

Commentaar van redactie

Plaatsbaar / inhoudelijk
passend

[Dit vult de redactie in:
Algemeen commentaar, plaatsbaar / inhoudelijk passend, schrijfstijl, inhoudelijke correctheid, etc.]

Beoordeling

[Dit vult de redactie in: afwijzen, forse herziening, kleine aanpassingen en accepteren]

Auteur(s)

Per auteur:
Roepnaam en achternaam
Titels, initialen, achternaam, functie en e-mail

Vermeld hier de auteur(s) van het artikel, inclusief functie(s)

Voorbeeld

Kelly Beekman
Dr. K. Beekman  is lector Technology Enhanced assessment  bij Fontys lerarenopleiding Tilburg en hoofdredacteur van Examens. E-mail: k.beekman@fontys.nl

Instructies voor de lead

Een artikel of ‘Uit de praktijk’ begint met een lead van ongeveer 60 woorden. De lead moet duidelijk maken over welk onderwerp het artikel gaat en de aandacht van de lezer vestigen op verder willen lezen; de lezer nieuwsgierig maken.

 

Instructies voor referenties

 • Verwijzingen naar gebruikte bronnen volgens APA (Nederlandse 7e editie).
  Zie ook https://www.surfspot.nl/apa-richtlijnen-voor-bronvermelding.html
 • Verwijzingen in de tekst tussen gebogen haken en met datum, bijvoorbeeld (Expertgroep, 2013) of volgens Bakker (2023)
 • Neem de referenties op in de referentielijst aan het einde van het artikel. Controleer of elke referentie in de lijst ook daadwerkelijk in de tekst genoemd wordt.
 • Boven de referentielijst komt de kop Referenties.
 • Zet de referenties in alfabetische volgorde op basis van de achternaam van de eerste auteur. Tussenvoegels worden als deel van de achternaam beschouwd, dus Van der Vleuten komt bij de V. Zonder inspringen en niets schuingedrukt.

Instructies voor figuren

 • Nummer illustraties, foto’s, grafieken, tabellen en dergelijke in dezelfde volgorde als ze in de tekst genoemd worden en controleer of elke figuur ook daadwerkelijk in de tekst genoemd wordt.
 • Voorzie elke figuur van een kort onderschrift. Bijvoorbeeld: Figuur 1. Titel of Tabel 1. Titel. Neem zo nodig de bron op in het onderschrift.
 • Een illustratie, tabel of grafiek moet onafhankelijk van de tekst te begrijpen zijn. Gebruik geen afkortingen, of verklaar de afkortingen in het onderschrift.
 • Lever figuren ook als losse bestanden aan.
 • Een digitale foto moet een zo hoog mogelijke resolutie hebben: 300 dpi. Als een foto vergroot moet worden, moet de resolutie hoger zijn.
 • Sla een foto op als eps- of tif-formaat. Een figuur kan ook als jpg- of gif-formaat aangeleverd worden, mits de figuur niet te veel gecomprimeerd is.
 • Afbeeldingen die gratis van Internet te downloaden zijn, zijn niet geschikt voor plaatsing. Foto’s opgeslagen in PowerPoint zijn ook niet bruikbaar. Zorg dat afbeeldingen rechtenvrij zijn om geplaatst te worden.

Tabellen en grafieken kunnen ook los worden aangeleverd. De vormgever scant deze of maakt ze zelf opnieuw. Het is van belang achter op de illustratie (bijvoorbeeld met een geeltje) een bronvermelding (fotograaf) en de auteur en titel van het artikel te vermelden, evenals een retouradres.

 

Instructies voor kaderteksten

Het is mogelijk om in een kadertekst extra uitleg of wat achtergrondinformatie te geven, bijvoorbeeld over begrippen die niet bij alle lezers van het tijdschrift EXAMENS bekend zullen zijn.

 • Een kadertekst bestaat uit maximaal 250 woorden.
 • Geef de kadertekst weer in een kader (tabel met 1 cel) en zet voor de kop [kadertekst].

Andere afspraken

De redactie zou het op prijs stellen als u zich tijdens het schrijven van artikelen aan de volgende richtlijnen zou willen houden:

 • Gebruik een academische schrijfstijl. Vermijd ik- en wij-vorm en het gebruik van bedrijfsnamen.
 • Spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse taal (het Groene Boekje).
 • Afkortingen en getallen één tot en met tien (voorkomend in lopende zinnen) voluit schrijven.
 • Belangrijke woorden cursiveren in plaats van onderstrepen of vet maken;
 • Citaten komen tussen enkele aanhalingstekens “…”.
 • Korte opsommingen krijgen op het einde geen punt, hoogstens een puntkomma, tenzij het zinnen zijn, die eindigen op een punt. Alleen het laatste item krijgt een punt.
 • Zo min mogelijk gebruik maken van tekst tussen haakjes ( ….).
Auteursrechten