Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens september 2020

Als gevolg van een gebeurtenis die niemand vooraf had kunnen bedenken – corona – werd voor de zomer in alle onderwijssectoren nagedacht over de wijze van toetsen en examineren. De eindexamens in het vo vervielen en schoolexamens, toetsen en examens in het mbo en hoger onderwijs werden om gezet naar andere toetsvormen of werden thuis gemaakt met behulp van online proctoring. Innovatieve oplossingen, die normaal gesproken jaren duren om geïmplementeerd te worden, werden binnen enkele weken gerealiseerd. De evaluaties worden nu besproken en hopelijk worden de positieve ervaringen voortgezet en verbeteringen doorgevoerd voor de toekomst.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Protocol Afstuderen. Een verkenning naar de huidige implementatie in het hbo

Het afstudeerprogramma is een belangrijk onderdeel van elke hbo-opleiding. Het Protocol Afstuderen biedt een kijkkader waarin beroepsbekwaamheid centraal staat. Vanuit de visie op beroepsbekwaamheid wordt bepaald welke beroepsopdrachten en prestaties een student moet leveren. Beroepsbekwaamheid staat centraal bij de integrale beoordeling van de beroepsopdrachten en prestaties.

Zijn er verschillen in eindresultaten bij analoge of digitale verslagen?

De leerlingen van Agora Liemers, een VO-school te Zevenaar werken op een zelfgekozen device, waarop zij wekelijks verslagen maken. Hierop verzamelen zij informatie, maken zij huiswerk, formatieve toetsen en verslagen. Als logisch gevolg worden de leerlingen ook digitaal geëvalueerd. De manier van werken op een device verschilt op bepaalde manieren van werken met boeken, geprinte artikelen, pen en papier. 

Een dubbele klacht

Aanleiding voor deze bijdrage is de uitspraak van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) van 19 december 2018 (CBHO 2018/146). In deze zaak heeft de student een tweeledige klacht. Het eerste deel van de klacht wordt toegewezen, het tweede deel wordt afgewezen. Het eerste deel is interessant om te laten zien op welke wijze een College van Beroep

Het vier-ogen-principe

In het EVC-onderzoek staat de kandidaat centraal. Het doel daarvan is om de inzetbaarheid van een kandidaat vast te stellen, door te valideren welke beroepsverantwoordelijkheden aan de kandidaat kunnen worden toevertrouwd? In een doorsnee EVC-procedure zijn er een aantal instrumenten om deze vragen te beantwoorden en onderbouwen: het Criteriumgericht Interview (CGI), 

Hogere denkvaardigheden

In de bespreking van de centrale examens van de mens- en maatschappijgerichte vakken wordt soms aangevoerd dat het in deze examens primair draait om het reproduceren van kennis en dat er te weinig aandacht is voor vaardigheden, waaronder de (hogere) denkvaardigheden.1 In hoeverre snijdt deze constatering hout? Door enkele betrokkenen van Cito, 

Nobele bedoelingen

In de in 2018 bekroonde studie van Frits van Oostrom over het leven van ridder Jan van Brederode blijft enigszins onopgehelderd wat de precieze beweegredenen van deze Jan zijn om het klooster in te gaan. Natuurlijk, Jan is na eindeloze gevechtshandelingen berooid, zijn gierige schoonvader draait hem de ene loer na de andere en hij is, alhoewel getrouwd, zonder kroost. 

Is de toetsrevolutie in gang gezet?

In 2019 ontvingen het boek Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs en de bedoelingen ervan daar achter, de eervolle Prijs voor Examens uit handen van de NVE. Een mooie waardering voor alles dat staat voor een kijk op toetsing die uitgaat van leren en succeservaringen voor elke student.

Nederlandse Vereniging voor Examens

In maart stond de afsluiting van het congres in het teken van een kritische noot geplaatst bij de toekomst en het voortbestaan van de vereniging. Het gebrek aan bestuursleden (te weinig conform statuten) en het ontbreken van zichtbare betrokkenheid van leden zorgde ervoor dat de huidige bestuursleden zich afvroegen of er nog wel een toekomst is weggelegd voor de NVE.

Gezien en gelezen

Midden in de Coranacrisis verscheen ‘de staat van het onderwijs 2020’. De verschijning van dit jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs over hoe het ervoor staat met het Nederlandse onderwijs werd ondergesneeuwd door alle berichten over covid-19 en Corona. Toch blijkt het elk jaar de moeite waard om van de inhoud van dit rapport kennis te nemen.