Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens november 2009

Een kloof te dichten

De Nederlandse Vereniging voor Examens bestaat dit jaar op de kop af tien jaar. Het tijdschrift EXAMENS volgde vier jaar later. Een van de beweegredenen om het tijdschrift te starten was een brug te slaan tussen de door de overheid bekostigde examens (examens die zijn gekoppeld aan de van overheidswege bekostigde opleidingen) en de examens uit de private sector. Dit waren in die tijd twee aparte werelden die niet bij elkaar in de keuken keken. 

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Over diplomawaardering en het Certificaatsupplement

De afdeling Internationale Diplomawaardering (IDW) van Colo is er voor iedereen. Buitenlandse werkzoekenden, werkgevers of onderwijsinstellingen kunnen voor een diplomawaardering een beroep doen op IDW. Nederlanders met een mbo-diploma die naar het buitenland willen kunnen bij IDW een Certificaatsupplement aanvragen. Nederlandse studenten die in het buitenland een mbo-opleiding willen volgen, doen een beroep op IDW.

Performance assessment ‘Spitaal’

Ziekenhuiszalen, patiënten, verpleegkundigen, artsen en fysiotherapeuten. Op het eerste gezicht lijkt deze setting op een afdeling in een algemeen ziekenhuis. Maar schijn bedriegt, het gaat hier om een performance assessment van de Hoger Beroepsopleiding Verpleegkunde (hbo-v) van Saxion. Een assessment waar het gedrag van eerstejaars studenten systematisch geobserveerd wordt door een derde of vierdejaars student en wordt beoordeeld door een docent.

Een leugentje in uw cv moet kunnen, toch?

Kan iemand met een grote fantasie, een irreëel zelfbeeld, iemand die leugens als waarheden verkondigt en er wellicht zelf in gelooft, een belangrijke maatschappelijke functie – of welke functie dan ook – vervullen?

Een lekker gevoel en toch mis! - List en bedrog op een theorie-examen van het CBR

Het theorie-examen rijvaardigheid dat voorafgaand aan de praktische test moet worden afgelegd, is een ware hindernis. Dat blijkt uit de hoge zakpercentages. Kandidaten is er veel aangelegen om er voor te slagen.

Is dit assessment kwalitatief goed genoeg?

Competentie assessments kunnen een selecterende, classificerende of certificerende functie hebben. Dit betekent dat assessments worden ingezet om tot beslissingen over mensen te komen met betrekking tot opleiding of werk. Deze zogenaamde ‘high stake’ beslissingen vereisen kwalitatief goede meetinstrumenten. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een beoordelingsinstrument voor competentie assessment.

Wynand Wijnen - Toetspionier en onderwijsvernieuwer

Prof. dr. W.H.F.W. (Wynand) Wijnen is onder meer bekend van de ‘methode Wijnen’ en als geestelijk vader van de voortgangstoets. Vanwege zijn betekenis voor het vakgebied van toetsontwikkeling en -analyse spreekt de redactie van EXAMENS met hem over zijn mijlpalen. Hoewel Wijnen al tien jaar met emeritaat is, laat het vakgebied hem niet los en is zijn enthousiasme om nog meer te betekenen voor de 

Activiteiten Inspectie van het Onderwijs

Eind september 2009 is het Jaarwerkplan 2010 van de Inspectie van het Onderwijs gepubliceerd. De redactie van EXAMENS heeft voor de lezers een aantal passages over examens uit dit verslag overgenomen.

De praktijk van de beroepsgerichte examens voor het vmbo

Inspectie van het onderwijs. De praktijk van de beroepsgerichte examens voor het vmbo. Resultaten van een onderzoek naar de voorbereiding, afname, beoordeling, tweede correctie en herkansing van vier beroepsgerichte examens. mei 2009. Pdf te downloaden van www.onderwijsinspectie.nl.

Onder de titel De praktijk van de beroepsgerichte examens voor het vmbo verscheen in het voorjaar van 2009 het resultaat van een onderzoek dat in 2008 is gehouden naar de kwaliteit van de afname van de cspe-examens in het

Kwalificaties!

Dat is het antwoord, want cijfers geven, dat mag niet meer. Hoe neutraal een cijfer ook lijkt, er zitten grote interpretatieverschillen achter. Een voorbeeld: een 10 is voor God, een 9 voor de docent, een 8 voor de uitzonderlijk goede studenten, een 6 voor degene die we niet meer terug willen zien en lager dan een 5 hoeven we niet te geven, want dan moet het toch opnieuw, dus why bother?… 

Examenfraude en diploma-/certificaatfraude

Fraude is een gegeven. Ook bij examens komt fraude voor, ondanks een zorgvuldige en integere organisatie en uitvoering. Marktwerking heeft in meerdere domeinen zijn intrede gedaan: een instelling heeft niet meer het alleenrecht op examinering. Het noodzakelijk hebben van een diploma of certificaat is voor veel beroepen collectief ingesteld.