Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens Mei 2012

Selecteren aan de poort.

We ontkomen er niet aan dat iedere nieuwe bewindvoerder op het onderwijsministerie beleidswijzigingen gaat voorstellen. Daar is op zichzelf niets op tegen. Wanneer de politieke kleur van de regering verandert, volgen er beleidwijzigingen. Zo ook door de huidige bewindsman, staatssecretaris Zijlstra. Hij komt met plannen voor een meer decentrale selectie voor die universitaire opleidingen waar het aantal studieplaatsen kleiner is dan het aantal gegadigden. Tot op heden was het beleid: centrale gewogen loting. 

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Naar een centrale itembank

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft voorgesteld om voor de financiële opleidingen resultaatscontrole achteraf in te voeren in plaats van intensieve controle vooraf. Het gaat hier om opleidingen die leiden tot beroepen die bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht zijn geregeld. Een centrale itembank, onder kwaliteitscontrole van het CDFD, waaruit de onderwijs- en exameninstellingen hun examens aangereikt krijgen is het beoogde model.

Nulmetingen Taal en Rekenen in het mbo

Eens coulant, altijd coulant

Examencommissies zijn er niet om studenten van het afstuderen af te houden. Integendeel. Ieder zichzelf respecterende commissie zal er alles aan doen om studenten de eindstreep te laten halen, zonder uiteraard concessies te doen aan de kwaliteit. Uit de hier gepresenteerde beroepszaak ontstaat de indruk dat niet alle commissies die opvatting delen.

Slecht gelezen of slecht geleerd? - 2

Deel 1 van ‘Slecht gelezen of slecht geleerd?’ (Evers- Vermeul & Land, 2012) heeft laten zien dat examenmakers op microniveau (woordkeuze, persoonlijk taalgebruik) diverse mogelijkheden hebben om de begrijpelijkheid van toetsvragen te verbeteren. Deel 2 bevat enkele adviezen rondom twee leesbaarheidsfactoren op macroniveau: het gebruik van situatieschetsen en de opbouw van informatie binnen een vraag.

De inspectie en examenleveranciers voor het mbo

Het toezichtkader. De inspectie blijft in 2012 onderzoek uitvoeren bij examenleveranciers voor het mbo. Volgens het toezichtkader ziet de inspectie toe op de kwaliteit van de uitgevoerde examens, ‘ook indien de exameninstrumenten zijn ingekocht. De omvang van het onderzoek is dan afhankelijk van de waarborg aan de voorkant, en ook van de wijze waarop de instelling het instrument eventueel aangevuld en toegepast heeft. 

Het platform digitaal toetsen

Deze keer een website in de schijnwerpers. Het platform digitaal toetsen is tot stand gekomen in het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren. In dit programma worden verschillende onderzoek- en ontwikkelprojecten uitgevoerd door samenwerkende onderwijsinstellingen uit het Hoger Onderwijs. 

Een psychometrische analyse van een itembank

Examenitems worden ontwikkeld vanuit het idee dat ze kennis, begrip en/of vaardigheid van de student ten aanzien van de te toetsen stof goed meten. De psychometrische kwaliteit geeft veel informatie over hoe goed een item dat werkelijk kan. Met de Item Response Theorie (IRT) kunnen psychometrische waarden van een item geschat worden. Dit artikel beschrijft hoe een bestaande itembank is geanalyseerd en wat de resultaten zijn van de uitgevoerde analyse.

Werken met datateams op scholen

De discrepantie tussen de schoolexamens en het centraal examen is volgens de Inspectie van het Onderwijs bij veel scholen te groot: meer dan 0.5 punt. Wat nu? Rekers-Mombarg en Harms bieden in hun artikel ‘Eindexamenresultaten van allochtone leerlingen’ (2010) een aantal oplossingen aan om deze ongewenste discrepantie tussen de eindexamencijfers bij – in hun onderzoek – allochtone leerlingen tegen te gaan. In dit artikel wordt nader ingaan op de eerste oplossing die zij noemen: het sturen op basis van gedifferentieerde informatie uit examenresultaten.

Ruilen?


Eén van de vervelendste klussen voor docenten in het hoger onderwijs is het nabespreken van tentamens en dan specifiek met studenten die van hun tentamencijfer 5,4 een 5,5 willen maken, de minimaalste 6-jes studenten. Dat zijn de studenten die nog één extra goed antwoord nodig hebben. Want met die ene 10e punt verschil zijn ze namelijk geslaagd in plaats van gezakt. Hoera.

Het College voor Examens - Examineren is oogsten

In een nieuwe reeks van interviews met bedrijven en instellingen die zich bezighouden met toetsen en examinering, klopten we als eerste aan bij het College voor Examens te Utrecht. We spraken er met Geert van Lonkhuyzen, directeur van het uitvoerende bureau van het College.