Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens Mei 2009

Redactioneel

Henk van Berkel
Scoren, scoren, scoren
Het zal niemand zijn ontgaan: we zitten in een economische crisis. Amerikaanse banken hebben teveel risicovolle hypotheken verstrekt aan mensen voor wie het hypotheekbedrag niet is op te brengen. Dat is de druppel geweest die het feilen van een bancair systeem aan het licht bracht. Het hoger personeel had er baat bij die hypotheken te verstrekken. Door de hogere omzet stegen hun bonussen. Met alle gevolgen van dien. Met andere woorden, mensen zijn bereid risico’s te nemen voor het eigen gewin.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Fraude is een gegeven!

‘Fraude is een gegeven’ is een stellige uitspraak van Annie Kempers-Warmerdam, directeur Stichting Examenkamer, tijdens de themabijeenkomst Examen- en diploma/certificaatfraude afgelopen 29 januari te Den Bosch. Een goed gevulde zaal hoorde interessante feiten, aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor uiteenlopende aspecten van examen- en/of diplomafraude.

Het belang van een juiste identiteitscontrole: wie ben ik?

Over vervallen vragen

Wanneer mag een examinator vragen verwijderen, hoe verandert dan de zak/slaaggrens en wat te doen met kandidaten die de verwijderde vraag correct hebben beantwoord? Hieraan zijn deze en de vorige aflevering van de rubriek Terecht of niet? gewijd.

Als labmedewerker krijg je de opdracht …

Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen is in 2004 gestart met de nieuwe competentiegerichte opleiding Applied Science. Binnen het nieuwe onderwijs werd het toetsen van vakmatige kennis met multiple-choice toetsen niet langer als passend beschouwd. Een casus-gebaseerde OverAll Toets die meer meet dan alleen kennis kwam daarvoor in de plaats.

Assessments in het hoger onderwijs

Joughin, G. (Ed.) (2009). Assessment, Learning and Judgement in Higher Education. DOI:10.1007/978-1-4020-8905-3_1. Springer Science + Business Media 445 p. Hardcover, ISBN: 978-1-4020-8904- Dit boek onder redactie van Gordon Joughin geeft de huidige stand van zaken weer rondom het denken over assessments in het hoger onderwijs. De bijdragen van de acht auteurs zijn vooral gebaseerd op onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Het Eerste Telboekje

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met wiskunde en dus kreeg mijn zoontje van twee laatst bij gelegenheid zijn ‘Eerste Telboekje’, althans dat beweerde de titel, want in werkelijkheid was het al zijn derde of vierde telboekje. In het boekje wordt netjes van 1 tot 10 geteld (waarom dat altijd van 1 tot 10 moet zijn is niet dui delijk) met behulp van auto’s (die getallen kende hij het eerst), dieren, fruit en speelgoed.

Deel 2: de terugkeer van de examinator

In een tweetal artikelen schetst Ton Luijten, voormalig hoofdredacteur van dit tijdschrift, met name vanuit zijn Cito-ervaring de ontwikkelingen in de examenwereld van de afgelopen vijftig jaar, met een klein opstapje naar de oorsprong van de examinering. In het ee rste deel schetste hij hoe in de jaren zestig van de vorige eeuw de rol van de beoordelaar/ examinator door de invoering van objectieve toetsen naar de achtergrond verdween. Het tweede deel is vooral gewijd aan de comeback van de examinator.

Over het meten van het loopbaanpotentieel

Prof.dr. Beatrice I.J.M. van der Heijden heeft een methode ontwikkeld om het loopbaanpotentieel te meten. Met haar spreekt de redactie van EXAMENS onder meer over employability en leeftijdsstereotypering. Het meten en beoordelen van iemands mogelijkheden zich in zijn of haar beroep te ontwikkelen, dat houdt Van der Heijden al meer dan tien jaar bezig.

Competenties ontwikkelen - competenties beoordelen

De Stichting Consortium Beroepsonderwijs – Zorg en Welzijn – ontwikkelt kernactiviteiten die richtinggevend zijn voor het onderwijs en de daarbij behorende kwalificering van de studenten. De opleidingen stellen een Competentie Assessment Programma (CAP) vast dat het complete overzicht van de kwalificerende beoordelingsmomenten gedurende de opleiding bevat. Daarbij horen de beoordelingsinstrumenten en de status van die instrumenten.

Andere schalen, andere oordelen?

Met de opkomst van competentiegericht onderwijs hebben beoordelingsschalen hun intrede gedaan in de landelijke beroepsgerichte examens. De bruikbaarheid van beoordelingen bij competentiegerichte opdrachten wordt vaak beperkt door beoordelingsfouten zoals de toegeeflijkheidsfout en een gebrekkige discriminatie tussen vaardige en minder vaardige kandidaten.