Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens Mei 2008

De mening van de lezer.
Henk van Berkel

Dit nummer van EXAMENS is alweer het tweede nummer van de vierde jaargang. De afgelopen jaargangen heeft het tijdschrift zich een vaste positie verworven in de examenwereld. Dat is in het bijzonder de verdienste van de auteurs die belangeloos de moeite namen hun kennis van en opvattingen over examens met anderen te delen. De redactie realiseert zich telkenmale hoezeer zij afhankelijk is van anderen bij het inhoud geven aan EXAMENS.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Erkenning van buitenlandse diploma’s

Wie in Nederland wil werken of studeren op basis van een buitenlands diploma, krijgt te maken met vragen over het niveau van het behaalde getuigschrift. Zijn de diploma’s eigenlijk authentiek of hebben wij te maken met documentfraude? De afdeling onderwijsvergelijking van de Nuffic beschikt over kennis van de onderwijsstelsels en kan na grondige bestudering van de buitenlandse onderwijsdocumenten antwoord geven op deze vragen.

Vaststellen van toetsen nader bekeken

Inzagerecht van examens

Kandidaten zakken wel eens voor examens. Hoewel dit natuurlijk voor hen vervelend is, is er nog geen man overboord. Gewoon bij een volgende gelegenheid je beter voorbereiden en een hoger cijfer halen. Het inzien van het examen waarvoor de kandidaat is gezakt helpt bij die voorbereiding. Wat mag een kandidaat inzien? En wat heeft hij daaraan bij de herkansing?

De financiële dienstverlener aan banden Deel 1: Herkomst, criteria en proces

Sinds 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht die onder meer van financiële dienstverleners eist dat ze een minimum kwaliteitsniveau bezitten en dat ze hun deskundigheid moeten kunnen aantonen. In de praktijk betekent dit dat ze examens moeten afleggen bij erkende exameninstellingen.Een commissie kreeg de opdracht criteria te ontwerpen waaraan een exameninstelling moet voldoen.

Achtergronden en resultaten van het nieuwe rijexamen

Op 1 januari 2008 heeft het CBR een nieuw rijexamen ingevoerd. De redactie van EXAMENS vroeg naar hetwaarom en hoe. Bij het CBR kregen de redactieleden van EXAMENS uitleg van Harry Belt (directeur productie) en René Claesen (hoofd afdeling Verkeersinnovatie).Veiliger rijden en minder ongevallen met jonge bestuurders: dat moet het resultaat van het nieuwe rijexamen zijn.

Authentiek toetsen

Authentieke toetsen streven naar een zo goed mogelijke overeenkomst tussen wat studenten in een beoordelingssituatie moeten doen en wat van hen wordt verwacht in de beroepspraktijk. Authentiek beoordelen wordt daarom gezien als het antwoord op het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Tot op heden blijkt het echter moeilijk om dit soort toetsen te ontwikkelen. 

Online toetsen

Grisp, Geoffrey (2007). The E-Assessment Handbook. Continuum International Publishing Group. ISBN 0-8264-9628-8The E-Assessment Handbook is gebaseerd op het huidige denken over assessment waarin integratie van leren, onderwijs en assessment benadrukt wordt. Het boek kenmerkt zich door voorbeelden, beschrijvende theoretische onderbouwingen en handige ontwerprichtlijnen. 

Landelijke examinering in het mbo?

Het wordt spannend. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt laat volgens de laatste berichten eind april weten hoe zij de examinering in het mbo wil regelen. In november 2007 nam Staf Depla van de PvdA het initiatief voor een debat over landelijke examinering. Er tekende zich zowaar een Kamermeerderheid af. Van Bijsterveldt bleek toch een echte staatssecretaris van OC&W te zijn: ze wilde tijd om met het veld te overleggen … 

Meervoudige meerkeuzevragen tegen het licht gehouden

Met meer dan gemiddelde belangstelling lazen Irene Biemond en Jolanda Soeting in EXAMENS nummer 4 van 2007 het artikel van Silvester Draaijer e.a. over hun experiment met beeldschermtoetsing. In deze reactie noemen zij een aantal bezwaren tegen de in het artikel van Draaijer e.a. beschreven meervoudige meerkeuzevragen. De redactie vroeg Draaijer te reageren op Biemond en Soeting. Deze interessante discussie beoogt een bijdrage te leveren aan de verhoging van de kwaliteit van beeldschermtoetsing.