Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens november 2020

Het jaar 2020 loopt ten einde. Voor u ligt het laatste nummer van de zeventiende jaargang. 2020 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar, ook op het gebied van toetsing. Door Covid-19 werden dit jaar de centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs geschrapt. De schoolexamens werden leidend voor het al of niet behalen van het diploma. Een waardering voor de schoolexamens ondanks dat er vele schoolexamens de kwaliteitstoets nog niet kunnen doorstaan. Het onderwijs veranderde. Innovaties werden sneller doorgevoerd dan men mocht verwachten. In de komende jaren mogen we vast nog meer innovaties verwachten, ook op het gebied van (online) toetsing.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Creativiteit in het toetsvraagontwikkelproces

Het ontwerpen van toetsvragen is een belangrijk proces binnen toetsing. In de literatuur worden veel methoden en modellen beschreven voor dit proces. Deze literatuur schetst daarbij over het algemeen een proces dat logisch en lineair is maar focust op convergentie: is de toetsvraag correct geconstrueerd. In de praktijk blijkt echter dat het proces regelmatig verre van logisch verloopt en dat er allemaal minder grijpbare processen een rol spelen. 

Schooleffecten op SE en CE

In 2019 waren in het voortgezet onderwijs de vakgemiddelden op het schoolexamen (SE) gemiddeld gelijk aan de vakgemiddelden op het centraal examen (CE). Dit was in 2011 niet het geval, toen lagen de SE-cijfers gemiddeld hoger dan de CE-cijfers. Er bestaan verschillen tussen scholen in gemiddelde cijfers, zowel bij het SE als het CE. Echter, 

Wie het onderste uit de kan wil hebben…

In deze ‘Terecht of niet’ wordt een zaak die in 2019 (CBHO 2019/087) diende voor het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) besproken waarin een student wel lessen volgde en tentamens aflegde maar niet ingeschreven stond in de zin van de artikelen 7.32-34 WHW. Deze merkwaardige situatie kon ontstaan omdat deze ‘student’ ook als docent bij dezelfde hogeschool, 

Student versus examencommissie, is het geldende procesrecht wel effectief?

Op grond van artikel 7.61 van de Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is een ‘betrokkene’ (meestal student) bevoegd om een beslissing van de examencommissie rechtstreeks aan te vechten bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex). 

Valideren van beroepsoverstijgende competenties

In het artikel ‘Weten hoe de hazen lopen’ (Examen 2020-2) is aandacht besteed aan het feit dat nadat je als startend beroepsbeoefenaar het onderwijs met een diploma verlaat, je doorgroeit naar vakbekwaam functionaris en liefst ook naar een vak-volwassen professional. Dat kan binnen elk beroep. Maar wat als jouw werk wordt verplaatst naar landen waar het uurloon beduidend lager ligt of het werk waarvoor je bent opgeleid niet langer meer voorhanden is? 

Ontwrichting

Het coronavirus heeft een groot deel van de samenleving ontwricht. De economie heeft een geweldige knauw gekregen, veel ingezetenen hebben het inkomen zien teruglopen of zijn werkloos geworden. De lock down, de social distance en het verlies van dierbaren hebben een spoor van sociale ellende door de samenleving getrokken. Gelukkig heeft voor een enkeling deze erbarmelijke tijd juist wat onverwachte voorspoed gebracht.

Online Proctoring

Door de Coronacrisis staat het onderwijs voor grote uitdagingen op het gebied van toetsing. Hoe zorg je er als opleiding voor dat er getoetst kan worden zonder dat studenten bij elkaar hoeven te komen terwijl de integriteit van de toets gewaarborgd blijft? Gelukkig is de techniek van tegenwoordig vergevorderd op het gebied van toetsafname en -toezicht. Digitale thuisafnames met online proctoring lijken een uitkomst.

Interview met Cees Glas, een maatschappelijk gedreven psychometricus

Wie is prof. dr. Cees Glas? “In 1971 ben ik psychologie en wiskunde gaan studeren aan universiteit Utrecht. Daarnaast heb ik de lerarenbevoegdheden MO-A en MO-B wiskunde behaald. In 1982 ben ik als psychometricus gaan werken bij Cito. In 1989 ben ik gepromoveerd op een theoretische bijdrage aan de psychometrie en sinds 1995 ben ik verbonden aan de universiteit Twente bij de vakgroep Onderzoeksmethoden, 

Formatief evalueren is hetzelfde als feedback geven, en veel feedback geven is goed

Feedback geven is onlosmakelijk verbonden met formatief evalueren en heeft bovendien de potentie om leerprestaties te verhogen (Hattie & Timperley, 2007). Maar feedback maakt een lespraktijk nog niet automatisch formatief. Feedback is niet altijd effectief en leidt niet altijd tot verbetering in leren. Bovendien vraagt een echte formatieve praktijk dat feedback landt bij de student en daadwerkelijk wordt gebruikt (Winstone & Carless, 2019). Bedenk als docent dus waar je je kostbare feedbacktijd aan besteed!

Gezien en gelezen

Tot aan het begin van deze eeuw was de aandacht voor kwaliteit van toetsen vooral gericht op het toetsinstrument zelf en de wijze waarop dat toetsinstrument ingezet werd in de onderwijsprocessen van het onderwijs. Een toets moest zo betrouwbaar en valide mogelijke toetsscores opleveren om beslissingen te kunnen nemen over leerlingen en studenten.