Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens mei 2020

Voor U ligt alweer het tweede nummer van de jaargang 2020. Andere jaren was dit de examentijd. In het voortgezet onderwijs vonden de centrale eindexamens plaats. Door de Coronacrisis gaan de eindexamens voor het voortgezet onderwijs dit jaar niet door. Toen ik dat hoorde, kreeg ik een ambivalent gevoel. Vanuit het aspect van volksgezondheid begrijp ik het besluit. Echter vanuit het oogpunt van examens zijn er vele vragen, die op het moment dat ik dit schrijf nog niet beantwoord zijn. De uitslagen van de schoolexamens zijn nu leidend voor het slagen of zakken. Maar zijn die examens altijd wel kwalitatief op orde? Een onderzoek enkele jaren geleden toonde nogal wat onvolkomenheden aan. Ook examenkandidaten zijn ambivalent. In een reactie in krant was een kandidaat verontrust over de maatschappelijke gevolgen van zijn diploma. 

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

De perspectieven van studenten op kwaliteit van toetsing

Taalgebruik in toetsen, de eerlijkheid van toetsing en de aansluiting van toetsen bij de leerdoelen. Allemaal aspecten van kwaliteit van toetsing waar studenten unieke en eigen perspectieven op hebben. Dit artikel gaat in op het belang van de perspectieven van studenten op kwaliteit van toetsing. 

Juridische richtlijnen voor correct examineren

Dit blad bespreekt al enkele jaren praktisch in ieder nummer een beroepszaak. Meestal besluit de bespreking van de uitspraak met een conclusie die de relevantie van de zaak aangeeft voor de examenpraktijk. Dat is nuttige informatie voor examencommissies en examinatoren in het hoger onderwijs. Dit artikel is afgeleid van het proefschrift ‘Juridisch correct examineren’ 

Beroep tegen tentamenuitslag

In deze bijdrage wordt een zaak (CBHO 2018/147) besproken waarin een student in beroep gaat tegen een tentamenuitslag bij het vak Personen- en Familierecht. De zaak speelt bij de Open Universiteit en de oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat ondergetekende ook als examinator aan dat instituut verbonden is.

Voortdurende toetsbekwaamheid in het hoger beroepsonderwijs

Toetsing is een essentieel onderdeel van het onderwijs. Naast dat toetsing de waarde van diploma’s bepaalt, kan toetsing het leerproces versterken of verstoren. Het is dan ook vanzelfsprekend dat bij docentprofessionalisering in het hoger beroepsonderwijs (hbo) veel aandacht besteed wordt aan toetsbekwaamheid.

Weten hoe de hazen lopen

ls je weet hoe de hazen lopen, hoef je zelf minder te lopen om de haas te vangen. Ervaring is het in de (beroeps)praktijk ontwikkelen van kennis en inzicht door te observeren en betrokkenheid te hebben bij bepaalde processen. Dit is een belangrijk ontwikkelingsproces waarmee je ten opzichte van een beginnend beroepsbeoefenaar, betere resultaten kunt realiseren.

Begrijpend lezen

Zelden was er zoveel collectieve bezorgdheid rond het schoolvak Nederlands en in het bijzonder over het begrijpend lezen als in het afgelopen decennium. De resultaten van het laatste Pisa-onderzoek, waarbij Nederland een kleine duikeling maakte in het internationale klassement, veroorzaakte een heuse schokgolf in de media en elk zichzelf respecterende opiniemaker maakte er verontrust gewag van. 

Voldoen aan richtlijnen verhoogt de kwaliteit van toetsen

In een samenvatting van het boek ‘Studiesucces door onderwijskwaliteit’ van Cohen-Schotanus, Visser, Jansen en Bax (2019) werd mijn aandacht getrokken door de volgende zin: ‘Studiesucces door onderwijskwaliteit laat zien dat opleidingen een hoog rendement kunnen behalen juist door te voldoen aan kwaliteitsstandaarden’.

In gesprek met Peter Gabriels en Edwin Roovers

Aangezien iedereen in Nederland vanaf half maart zoveel mogelijk thuis moest werken in verband met het corona-virus vond het interview plaats via Skype. De geïnterviewden zijn Peter Gabriels, werkzaam bij Scalda, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie in de provincie Zeeland en Edwin Roovers werkzaam bij het ROC van Amsterdam.

Nederlandse Vereniging voor Examens

Terugblik Hét Examencongres. Donderdag 5 maart 2020 heeft voor de dertiende keer Hét Examencongres plaatsgevonden. Voor de tweede keer in het prachtige Kasteel de Schaffelaar te Barneveld. Vanuit de deelnemers ontvingen we na afloop veel positieve reacties. 

Gezien en gelezen