Netwerken met Toetsnetwerken

Belangrijke drivers voor de inhoud van de uitgaven van Examens zijn inhoud, kwaliteit, onafhankelijkheid en een brede dekking qua toetsonderwerpen, waarbij zowel aandacht is voor de wetenschap als de praktijk. De redactieleden zijn toetsspecialisten met elk een eigen focus, maar hebben gemeen dat ze kennis en inzichten over toetsing graag en niet commercieel willen delen. De papieren uitgave van Examens en deze E-Nieuwsbrief zijn daar voorbeelden van.

 

De redactie komt als vanzelf in aanraking met bestaande netwerken op toetsgebied zoals het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o en het Platform Leren van Toetsen. Dit zijn, overigens niet toevallig, netwerken die zich op het h(b)o richten, omdat daar de laatste tien jaar veel op toetsgebied is gebeurd, waarbij vooral aandacht is uitgegaan naar de ontwikkeling van toetsbekwaamheid van docenten in het h(b)o en als spin-off formatief handelen en de laatste paar jaar programmatisch toetsen. Deze toetstechnische ontwikkelingen zijn echter niet specifiek voor het h(b)o. Het bijzondere van toetsing is dat het in de basis onderwerp, vak, beroeps en onderwijssector overstijgend is. Veel toetsgerichte ontwikkelingen die zich in het h(b)o voordoen zijn ook elders toepasbaar. De genoemde netwerken zien dat ook en willen ook hun kennis, inzichten en ervaringen delen met anderen en zich open stellen voor anderen, maar hun roots zorgen ervoor dat ze zich van nature wenden tot hun eigen doelgroep.

 

Zowel het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o als de redactie van Examens vroegen zich af of 1 + 1 niet 3 kon worden, en dat kan. De win-win is dat we met deze E-Nieuwsbrief het Netwerk Toetsbekwaamheid toegang bieden tot een grote groep van geïnteresseerden in toetsing en dat we deze groep andersom  een platform kunnen bieden voor nieuws, ontwikkelingen, documenten en bijeenkomsten over toetsing die voor een brede doelgroep van belang kunnen zijn. Maar ook dat we met deze nieuwsbrief jullie als lezer nog meer en breder van toetsgerichte informatie kunnen voorzien. Vanuit deze gedachte hebben we ook het Platform Leren van Toetsen benaderd of we ook niet hier elkaar over en weer kunnen versterken. Daar stonden ze open voor.

 

We sluiten niet uit dat bijvoorbeeld vanuit het mbo en vo, waar nu ook veel gebeurt op het gebied van toetsing, ook netwerken ontstaan waarbinnen toetstechnische kennis gedeeld wordt en vanuit hen ook verzoeken komen voor aansluiting bij Netwerken met Toetsnetwerken.

 

Het idee is dat we met de E-Nieuwsbrief de toegelaten toetsgerichte netwerken een platform bieden waarop ze relevante informatie uit hun netwerk met jullie kunnen delen zoals content, linken naar wetenswaardigheden of bijeenkomsten waar ook lezers van deze E- Nieuwsbrief welkom zijn.

 

De redactie van de E-Nieuwsbrief ziet erop toe dat de aangeleverde informatie past de doelstellingen van Examens en dat de informatie niet commercieel is. Overigens zijn de betreffende netwerken zelf niet commercieel.

Hierna stellen het Netwerk Toetsbekwaamheid en het Platform Leren van Toetsen zich kort aan jullie voor.

 

Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o

Het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o is vooral, maar niet uitsluitend gericht op professionals uit het hoger (beroeps)onderwijs die zich bezig houden met of geïnteresseerd zijn in toetsen en beoordelen. Het Netwerk is gestart in 2014, toen nog onder de naam Netwerk BKE/SKE. HAN-lector Tamara van Schilt-Mol en HU-lector Liesbeth Baartman zijn coördinator van het netwerk.

 

Het doel van het netwerk is om het vertrouwen in de maatschappelijke waarde van hbo-diploma’s te verduurzamen. Dat doen we door onderling kennis en ervaringen te delen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen over toetsen en beoordelen in het hoger (beroeps) onderwijs. Het netwerk participeert momenteel in het project ‘Je Ogen Uitkijken’. Daarin ondersteunen we hogescholen onder andere bij het duurzaam implementeren van bke/ske en het Protocol Afstuderen 2.0.

 

Het netwerk bestaat uit netwerkvertegenwoordigers en netwerkleden. De netwerkvertegen­woordigers zijn de contactpersonen voor netwerkleden van de eigen hogeschool of universiteit. Per hogeschool en universiteit nemen enkele netwerkvertegenwoordigers aan het netwerk deel. Zij hebben binnen de eigen instelling een verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van BKE/SKE en/of het Protocol Afstuderen 2.0. Er is geen maximum verbonden aan het aantal netwerkleden per instelling.

 

Voor de netwerkvertegenwoordigers worden drie keer per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de netwerkbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de normvinding en wederzijdse erkenning van de BKE/SKE. Daarnaast delen we ervaringen op het gebied van duurzame implementatie van toetsbekwaamheid en ook de opbrengsten van netwerkactiviteiten.

 

Voor alle netwerkleden worden er meermaals per jaar (digitale) bijeenkomsten georganiseerd: deze bijeenkomsten worden georganiseerd onder de naam ‘de Week van Toetsbekwaamheid’. Tijdens deze weken worden workshops gegeven door netwerkleden (van verschillende hogescholen en universiteiten) waarin bijvoorbeeld good practices en leerervaringen rondom het thema toetsbekwaamheid worden gedeeld. Deelname aan deze workshops is gratis. Alle netwerkleden kunnen daarnaast deelnemen aan de online Teamsruimte van het netwerk. Hierin kunnen netwerkleden elkaar vragen stellen en ervaringen en kennis delen. Dit wordt dan ook veelvuldig gedaan.

 

Wil je meer weten of heb je vragen over het netwerk, kijk dan op onze website: www.toetsbekwaamheid.nl. Je vindt daar bijvoorbeeld informatie over de Week van Toetsbekwaamheid, maar ook praktische handvatten om de kwaliteit van toetsing te verhogen. Ook staat op deze site het professionaliseringsalfabet, waarin tal van activiteiten staan om als docent of docententeam niet alleen toetsbekwaam te worden, maar ook te blijven. Wil je je direct aanmelden als netwerkvertegenwoordiger of netwerklid, gebruik dan het contactformulier op de website of mail naar info@toetsbekwaamheid.nl.

 

Op deze plaats zal het Netwerk Toetsbekwaamheid voortaan informatie en vooral content met jullie gaan delen. Hier alvast een voorproefje over hoe de Nieuwsbrief van het Netwerk Toetsbekwaamheid eruit ziet:

 

Platform Leren van Toetsen
Het Platform Leren van toetsen is een informeel netwerk voor docenten, onderwijsadviseurs en onderzoekers in het hoger onderwijs. De missie is het vergroten van de leerwaarde van toetsen voor studenten. Het platform schept daarvoor gelegenheid tot inspiratie, netwerken, professionalisering en onderzoek.

 

Het platform werkt vanuit een organische netwerkstructuur aan steeds wisselende thema’s. Dat doet ze met openbare leernetwerken waar het leren van en met elkaar centraal staat. En met themagroepen waarin onderwijskundigen samen werken om professionals in het hoger onderwijs te inspireren, door het organiseren van activiteiten en het delen van opbrengsten op onze website.

 

Een keer per jaar worden opbrengsten gedeeld op Festival Leren van Toetsen  (1e vrijdag van juni). Daarnaast organiseert het platform regelmatig themabijeenkomsten, webinars en leesclubbijeenkomsten (zie agenda voor actueel aanbod). Alle bijeenkomsten staan ook open voor deelnemers van buiten het hoger onderwijs.

 

De opbrengsten uit de bijeenkomsten, onderzoek en de leernetwerken worden gedeeld in blogs en via de nieuwsbrief (abonneren via website). Op de website vind je daarnaast een Toolkit Formatief toetsen en een leeromgeving Programmatisch toetsen .

 

Wie na al deze linkjes nog op zoek is naar een voorproefje van het platform, bekijk dan het verslag van het webinar van Renske De Kleijn over de actieve rol van studenten in het feedbackproces.